ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРОЗИВОДИТЕЛИ НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ „АРОНИЈА“ ДЕЛЧЕВО

„Аронија “ здружение на производители за органска   производи  од Делчево, Македонија е основано во 2003 година.

 Визија :  Пијанечко-Малешевски  фармер  препознатлив производител за органска храна.

Мисија : Обезбедување  на органска храна која го подобрува здравјето и  работната способноста на луѓето ,придонесува за  зачувување  на животната средина  и социо-економскиот развој на Пијанечко-Малешевскиот регион.

Реализирани проекти:

 • “Образование за органско земјоделство”, финансирано од Мировниот корпус, 2005 година.
 • “Заштита на стар вид сина слива во Пијанечко-Малешевски регион”, финансиран од ГЕФ / ПМГ, 2006 година.
 • “Да ги вратиме старите видови на јаболка и круши на нашите трпези” финансиран од ГЕФ / ПМГ, 2008.
 • ” Едукација за органско производство на ситно овошје” финансирано од МЗСВ, 2009 година.
 • “Да ги вратиме старите видови јаболка и круши на нашите трпези” – зголемување, финансирано од ГЕФ / ПМГ, 2012.
 • “Live and Let bee” финансирана од ЕРАЗМУС, декември 2015 – декември 2017 година
 • “Организирана обука за биодинамично пчеларство и бидинамично земјоделство” април 2017 година
 • “Заштита на автохтони сорти на овошни култури во Пијанечко-Малешевски регион”, почнувајќи од септември 2017 година, финансиран од ГЕФ / ПМГ
 • Извршена анализа на 10 примероци на органски мед во различни делови на Македонија.

Аронија е член на следните мрежи:

 • Федерација на производители за органска храна на Македонија;
 • Авалон, Холандија;
 • Nyeleni Europe.

Во здружението “Аронија”  има  пчеларски фарми , органски фарми со овци , органски фарми со сина слива, органски фарми за производство на лекови и ароматични растенија.

Области на  дејствување:

Органско земјоделство, органско пчеларство, заштита на биолошката разновидност рурален развој, алтернативни извори на енергија и почнување со примена на биодинамичко земјоделство, е

Official Facebook Page

Live and Let Bee 2017. Сите права се задржани.

Live and Let Bee
За проектот
Партнери
Еколошко пчеларство во земјите партнери
- Турција
- Македонија
- Велика Британија
- Холандија
Контакт

Животот на пчелите
Моменталната состојба на пчелите
Животот на пчелите

Еколошко пчеларство
Колонија
Видови на кошници
Ефекти од пестицидите
Болести и штетници
Одржлива употреба на пчелни производи

Што може да сториме?
Почетници
Хобисти
Пчелари
Потрошувачи и жители на градовите
Општини
Политичари

 

 

 

 

Финансирано од Еразмус+ програма на Европската Унија. Сепак, Европската Комисија и Турската Национална Агенција не се одговорни за информациите содржани овде.