Фондација за природно пчеларство

Фондацијата за Природното пчеларство (NBKT) е добротворна организација формирана во 2009 година како одговор на потребата за алтернативен пристап кон грижата на западниот  вид на медни пчели, Apis mellifera.

Нашите клучни цели се да ја едуцираме јавноста за одржливи пчеларни методи кои не употребуваат хемикалии и да се развијат нови сфаќања и начини на поврзување со пчелата, а кои се однесуваат на  природното однесување на суштеството.

​ Пчеларството е под значителен стрес низ поголемиот дел од светот. Ова се должи на голем број фактори, вклучувајќи деградација на животната средина и употреба на токсични агрохемикалии. Третиот фактор, кој добива помалку публицитет, е стрес предизвикан од пчеларот. Современите пчеларни методи можат да бидат многу интрузивни и да ја нарушат на функцијата колонија. Резултатот од ова прекумерно мешање кај пчелите во текот на повеќе од еден век, станува очигледен сега и тоа со значително намалување на енергијата на пчелните популации ширум светот. НБКТ промовира одржливи пчеларни методи кои не употребуваат хемикалии за грижа на пчелите; методи кои го ставаат суштеството во кругот, земајќи го предвид неговиот контекст во локалните екосистеми.

Пчелите се сметале за свети во сите древни култури. Нивниот опстанок беше обезбеден во текот на илјадници години. Во последните 150 години ова драматично се промени. Речиси сите модерни пчелари, како што е интензивно земјоделство, се насочени кон максимално производство. Ова секогаш резултира со експлоатација, бидејќи основните потреби на пчелите и другите животни се занемаруваат. Покрај тоа, меѓународната трговија со пчели и матици резултираше со увоз на егзотични штетници и болести, а истражувањата сега ја зголемуваат загриженоста за ефектите врз локалните опрашувачи како на интензивна пчеларска практика, така и на меѓународната трговија со бумбари.

Како одговор на тоа, пчеларството, загрижено за неговиот опстанок, повикува на сè повеќе истражувања за да се најдат одговори за кризата: некој мора да стори нешто. На тој повик сега е одговорено, а одговорот може да не ги задоволи некои, зашто водечките научници велат дека се пчелари што треба да се променат.

Ова го потврдува она што долго време ни беше јасно во Фондацијата за природни пчеларство: стресот на пчелите предизвикан од медоносно механичко пчеларство може да се отстрани само со ставање на потребите на пчелите прво, без компромис. Еколошките проблеми со кои пчелите и сите форми на живот сега се соочуваат како резултат на забрзаното уништување на природниот свет, губењето на живеалиштата, токсичноста на земјоделската практика и друго, се огромни и мора итно да се решат.

www.naturalbeekeepingtrust.org

Live and Let Bee 2017. Сите права се задржани.

Live and Let Bee
За проектот
Партнери
Еколошко пчеларство во земјите партнери
- Турција
- Македонија
- Велика Британија
- Холандија
Контакт

Животот на пчелите
Моменталната состојба на пчелите
Животот на пчелите

Еколошко пчеларство
Колонија
Видови на кошници
Ефекти од пестицидите
Болести и штетници
Одржлива употреба на пчелни производи

Што може да сториме?
Почетници
Хобисти
Пчелари
Потрошувачи и жители на градовите
Општини
Политичари

 

 

 

 

Финансирано од Еразмус+ програма на Европската Унија. Сепак, Европската Комисија и Турската Национална Агенција не се одговорни за информациите содржани овде.