Што може да сториме?

Политичари

Опрашувачите како што се пчелите се подложни на штетници, болести и промени во животната средина. Во последниве години овие фактори имаат големо влијание врз нивното население. Без опрашувачите, многу од житните култури врз кои се потребни, нема да бидат ожнеани.

Еве десет препораки за политиките базирани на докази што секоја земја би требало да ги преземе за да ги заштити опрашувачите:

1. Да се зголемат регулаторните стандарди за пестициди.

2. Промовирање на интегрирано управување со штетници.

3. Вклучување на индиректни и помалку штетни ефекти во проценките за ризикот од генетски модифицираните житни култури.

4. Да се регулира движењето на управуваните опрашувачи.

5. Да се покренат иницијативи, како што се шеми за осигурување, за да им се помогне на фармерите да имаат корист од екосистемските услуги наместо од агрохемикалиите.

6. Да се прифати опрашувањето како земјоделски допринос во услугите.

7. Да се даде поддршка на разновидни земјоделски системи.

8. Зачувување и обновување на “зелена инфраструктура” (мрежа на живеалишта каде што опрашувачите може да се движат ) во земјоделските и урбаните пејсажи.

9. Да се развие долгорочно следење на опрашувачите и опрашувањето.

10. Финансиска поддршка за партиципативно истражување за подобрување на приносите во органското, диверзифицирано и еколошко интензивното земјоделство.

Притисокот за подобрување на регулативните стандарди за пестициди на меѓународно ниво треба да биде приоритет. Светската здравствена организација и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации работеа со години за да развијат глобален кодекс на однесување за управување со пестициди, но сепак има многу земји кои не го следат. Ова значи дека пестицидите кои се неприфатливо токсични за пчелите, птиците, па дури и луѓето се во широка употреба.

Повеќе различни фарми

Модерното интензивно земјоделство предизвикува голем број различни прашања. Големите житни монокултури значи дека опрашувачите можеби се помалку способни да пристапат кон разновидната флорална храна или живеалиште кое им е потребно. Генетски модифицираните житни култури кои се соочуваат со постојано прскање со хербициди, што значи дека плевелот кој е храна за опрашувачите се искоренува. Со тоа што фармите ќе бидат поразновидни за да создадат засолништа за овие корисни инсекти, ние би можеле да помогнеме да се направи одржливото земјоделство за подолг временски рок.

На село, на земјоделците им се даваат атрактивни субвенции за одржување на живи огради и појас од зеленило со поволен див свет околу обработливото поле и забрана за употреба на пестициди кои им штетат на опрашувачите што претставува единствен начин да се оди напред.

Source: The Natural Environment Research Council

Live and Let Bee 2017. Сите права се задржани.

Live and Let Bee
За проектот
Партнери
Еколошко пчеларство во земјите партнери
- Турција
- Македонија
- Велика Британија
- Холандија
Контакт

Животот на пчелите
Моменталната состојба на пчелите
Животот на пчелите

Еколошко пчеларство
Колонија
Видови на кошници
Ефекти од пестицидите
Болести и штетници
Одржлива употреба на пчелни производи

Што може да сториме?
Почетници
Хобисти
Пчелари
Потрошувачи и жители на градовите
Општини
Политичари

 

 

 

 

Финансирано од Еразмус+ програма на Европската Унија. Сепак, Европската Комисија и Турската Национална Агенција не се одговорни за информациите содржани овде.